Пререквезиттер

2015-2016оқу жылына арналған (PhD) докторантура және магистратура бағдарламалары бойынша қажетті пререквизиттер

 

                              Гуманитарлық ғылымдар факультеті

 

Мамандық

Пререквизиттер атауы

6М010100–Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

1.Педагогика -3 кредит

2.Психология -3 кредит

3.Мектепке дейінгі педагогика-3 кредит

4.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі-2 кредит

5.Мектепке дейінгі педагогика және әдістемелік пәндер-3 кредит

6.Этнопедагогика-3кредит

7.Мектепке дейінгі балаларды  диагностикалау әдістемесі-3кредит

8.Мектепке дейінгі білімді -басқару және ұйымдастыру-3кредит

9.Мектепке дейінгі мекеме әдіскерінің қызметі-3кредит

10.Даму психологиясы-2кредит

6М010200– Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

1.Қазақ тілін оқыту әдістемесі - 2 кредит

2.Математиканы оқыту әдістемесі - 2 кредит

3.Дүниетануды оқыту әдістемесі - 2-кредит

4.Педагогика  - 2 кредит

5.Тәрбие жұмысының әдістемесі -2 кредит

6.Бастауыш сыныпта оқыту үдерісі-2 кредит

7.Әдебиетті оқыту әдістемесі -2 кредит

8.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі-2 кредит

9.Педагогикалық технология -2 кредит

10.Педагогикалық шеберлік-2 кредит

6М010300–Педагогика және психология

1.Педагогика -3 кредит

2.Психология-3 кредит

3.Кәсіби білім беру педагогикасы-2 кредит

4.Әлеуметтік педагогика-3 кредит

5.Жас ерекшелік психологиясы-3 кредит

6.Даму психологиясы-2 кредит

7.  Басқару психологиясы-2 кредит

8. Этнопедагогика-2 кредит

9. Педагогика-психологиялық диагностика-3 кредит

10. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі-2 кредит

6D010300–Педагогика және психология

1.ЖОО–да педагогика-2 кредит

2.ЖОО–дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі-2 кредит

3.ЖОО–дағы тәрбие жұмысының әдістемесі-3 кредит

4.Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау-2 кредит

5.ЖОО–дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі-2 кредит

6.Басқару психологиясы-2кредит

7.Психология-2кредит

8.Қазақстандағы педагогика және психология ғылымы-3 кредит

9.Педагог-психологтың кәсіптік шеберлігі мен этикасы-3 кредит

10. Білім сапасы менеджментінің жүйесі.-3 кредит

6М020300– Тарих

1.      Алғашқы қоғам тарихы- 2кредит

2.      Археология- 2 кредит

3.      Этнология- 2 кредит

4.      Қосалқы тарихи пәндер- 3 кредит

5.      Қазақстанның қазіргі заман тарихы- 3 кредит

6.      Ежелгі дүние тарихы- 3кредит

7.      Орта ғасырлар тарихы- 3кредит

8.      Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы- 3кредит

9.      Тарихнама - 3кредит

10.Тарихты оқыту әдістемесі- 2 кредит

6D011400–Тарих

1. Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас-2 кредит

2. Отан тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық–әдістемелік көзқарас-2 кредит

3. Тарихнама мен деректанудың теориялық–әдістемелік мәселелері-2 кредит

4. Тарих ғылымының методологиясы-2 кредит

5. Қазақстан тарихын оқытудың әдістемелік негіздері-2 кредит

6. Археология, этнология мен музеологияның өзекті мәселелері-3 кредит

7. Психология- 2 кредит

8. Педагогика-2 кредит

9. Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыстар тарихы-2 кредит

10.Тарихи ілімнің қалыптасуы мен дамуы-2 кредит

6М020600–Дінтану

1.Діндер тарихы - 3 кредит

2.Діни философия - 3 кредит

3.Дінтануды оқыту әдістемесі - 3 кредит

4.Мораль және дін - 3 кредит

5.Діни антропология - 3 кредит

6.Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар - 3 кредит

7.Эстетика және діни өнер - 2 кредит

8.Діни эволюция - 2 кредит

9.Дін социологиясы - 3 кредит

10.Дін психологиясы - 3 кредит

 

 

Өнер  факультеті

 

Мамандық

Пререквизиттер атауы

6М010800-Дене шынықтыру және спорт 

1. ЖОО-ғы дене шынықтыру және спорттың ғылыми-практикалық негіздері - 2 кредит

2. Спортшылардың және дене шынықтыру мен  шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері - 2 кредит

3. Дене шынықтыру және спорттағы ғылыми-зерттеулердің қазіргі кездегі әдістері - 2 кредит

4. ЖОО сауықтыру дене тәрбиесі мен спорттың көпшілік түрлерін оқытудың ториясы мен әдістемесі - 3 кредит

5. Спорт түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер  спортшылардың дайындығы - 2 кредит

6. Ауылды жерлердегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектептері жағдайындағы жасөспірім спортшылардың дайындығы  - 3 кредит

7. Дене шынықтыру саласындағы компьютерлік технологиялар - 3 кредит

8. Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлері  - 2 кредит

9. ЖОО (Жоғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт түрін оқыту теориясы, әдістемесі және практикасы - 2 кредит

10. ДШ және спорт менеджмент негіздері   - 2 кредит    

6М010700-Бейнелеу өнері және сызу

1.Сурет  2- кредит

2.Бейнелеу өнер тарихы 3- кредит

3.Сәндік қолданбалы өнер 2- кредит

4.Кескіндеме 2- кредит

5.Композиция 1- кредит

6.Психология және адам дамуы  1- кредит

7.Қол өнер негіздері 2- кредит

8.Материалмен жұмыс  2- кредит

9.Компьютерлік графика 2- кредит

10.Графикалық  дизайн  1- кредит

 

Инженерия факультеті

 

Мамандықаты

Пререквизиттер атауы

6М070300-Ақпараттық жүйелер

1. Ақпараттық жүйелерінің негізі (3 кредит)

2. Алгоритмдер және программалау тілдері (4 кредит)

3. Деректер базасының жүйесі         (3 кредит)

4.Компьютерлік тораптар(3кредит)

5. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау (3 кредит)

6. Программалау технологиясы                     (3 кредит)

7. Компьютермен моделдеунегіздері (3 кредит)

8.WEBтехнологиясы (3 кредит)

9.Компьютер жүйелерінің сәулеті    (3 кредит)

10. Электр тізбектерінің теориясы   (3 кредит)

6М060200-Информатика

1.Математикалық талдау (5кредит)

2.Алгебра және геометрия(3 кредит)

3.Ықтималдар теориясы және математикалық статистика              (3кредит)

4.Дискретті математика (3 кредит)

5.Бағдарламалау  тілдері және технологиялары (3 кредит)

6.Алгоритмдер  және деректер құрылымы (3 кредит)

7.Дифференциялдық теңдеу (2 кредит)

8. Тілдер мен автоматтар теориясы (3 кредит)

9. Деректер қорының теориясы         (3 кредит)

10.Компьютерлік графика (2 кредит)

6М071800-Электр энергетикасы

1. Электр машиналары  -4 кредит

2. Жоғарғы кернеулі техника -           2 кредит

3. Электротехниканың теориялық негіздері-1 -  3 кредит

4. Электротехниканың теориялық негіздері-2 -  3 кредит

5. Электртехникалық материалтану -2 кредит

6.  Электроника және күштік техника – 2 кредит

7. Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау -4 кредит

8. Электрмеханика және электртехникалық жабдық -5 кредит

9. Электрэнергетика-5 кредит

10. Электр стансасы және қосалқы станса – 2 кредит

 

Филология факультеті

 

Мамандықаты

Пререквизиттер атауы

6М020500- «Филология»

Қазақ тілі бойынша:

1.Тіл біліміне кіріспе - 2 кредит

2.Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы- 2 кредит

3.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы- 2 кредит

4.Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы- 2 кредит

5.Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі- 2 кредит

Қазақ әдебиеті бойынша:

6.Қазақ халық ауыз әдебиеті- 2 кредит

7.Әдебиет теориясы- 2 кредит

8.Қазақ әдебиетінің тарихы- 2 кредит

9.Қазақ әдеби сынының тарихы- 2 кредит

10.Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі- 2 кредит

6D011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Қазақ тілі бойынша:

1. Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері- 2 кредит

2. Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері- 2 кредит

3. Тіл білімінің жаңа бағыттары- 2 кредит

4. Лингвистикалық ілімдер тарихы 2- кредит

5. Жалпы тіл теориясы- 2 кредит

 Қазақ әдебиеті бойынша:

6.  Әдебиеттанудың өзекті мәселелері 2- кредит

7. Әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік мәселелері 2- кредит

8. Әдебиеттанудың жаңа бағыттары 2- кредит

9.  Тарихи поэтика 2- кредит

10.Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 2- кредит

6М011900 - Шетел тілі: екі шетел тілі  (ағылшын және түрік тілдері)

1.Ағылшын тілі (С1 деңгейі) -4 кредит

2.Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы -2 кредит

3.Ағылшын тілінің лексикологиясы-2 кредит

4.Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы - 2 кредит

5.Ағылшын тілін оқыту әдістемесі- 3 кредит

6.Ағылшын тілінің стилистикасы- 2 кредит

7.Ағылшын әдебиеті- 2 кредит

8.Американ әдебиеті- 2 кредит

9.Ағылшын тілінің тарихы- 2 кредит

10. Лингвоелтану- 2 кредит

6М021000 - Шетел филологиясы: ағылшын тілі

1.Ағылшын тілі (С1 деңгейі)  - 4 кредит

2.Әдебиет теориясы- 3кредит

3.Ағылшын әдебиеті- 2 кредит

4.Американ әдебиеті- 2 кредит

5.Ағылшын әдебиеттін оқыту әдістемесі - 2 кредит

6.Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы- 2 кредит

7.Ағылшын тілінің лексикологиясы- 2 кредит

8.Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы- 2 кредит

9.  Ағылшын тілін оқыту әдістемесі- 3 кредит

10. Ағылшын тілінің стилистикасы- 2 кредит

6М021200 -Түркітану

1. Түрік тілі (В1) - 3 кредит

2. Тіл біліміне кіріспе - 2 кредит

3. Стилистика- 2 кредит

4. Түрік халықтарының әдебиеті- 3 кредит

5. Ескі түрік тілі- 2 кредит

6. Қазіргі түрік тілдері- 3 кредит

7. Түрік тілдерінің салыстырмалы грамматикасы- 2 кредит

8. Түрік халық ауыз әдебиеті- 3 кредит

9. Әдебиет теориясы- 2 кредит

10. Ежелгі дәуір түрік әдебиеті- 3 кредит

 

 

Жаратылыстану  факультеті

 

Мамандықаты

Пререквизиттер атауы

6М011000-Физика

1.Механика және АСТ -3 кредит

2.Газдардың кинетикалық теориясы мен термодинамика негіздері- 3 кредит

3.Тұрақты және айнымалы токтар -3 кредит

4. Жазық сәулелерін физикасы-3 кредит

5. Атом физикасы-3 кредит

6. Ядролық және элементар физикасы-3 кредит

7.Мектептегі физиканың эксперимен техникасы-3 кредит

8.Физиканың өлшеу құралдары-3 кредит

9. Электромагниттік теория-3 кредит

10.Физиканы оқытудың әдістемесі-3 кредит

6М060400-Физика

1.Механика-3 кредит

2.Молекулалық физика-3 кредит

3.Электр және магнетизм-3 кредит

4.Оптика-3 кредит

5.Атом физикасы-3 кредит

6.Ядро физикасы-3 кредит

7.Субядорлық физика-3 кредит

8.Классикалық механика-3 кредит

9.Электродинамика-3 кредит

10.Кванттық механика-3 кредит

6D011000-Физика (PhD) докторантура

1.Жалпы физика курсы-3 кредит

2.Классикалық механика-3 кредит

3.Электромагниттік теория-3 кредит

4.Статистикалық және кинетикалық физика-3 кредит

5.Кванттық механика-3 кредит

6.Конденсірленген күй физикасы-3 кредит

7.Физиканы оқыту әдістемесі-3 кредит

8.ЖОО-да физиканы оқытудың ғылыми әдістемелік теориясы-3 кредит

9.ЖОО-да физиканы оқытудың АКТ-ры-3 кредит

10. Қазіргі заманғы физиканың өзекті мәселелері-3 кредит

6М060600-Химия

1.Бейорганикалық химия-3 кредит

2.Элементтер химиясы-3 кредит

3.Аналитикалық химия (сапалық анализ) -2 кредит

4.Аналитикалық химия (сандық анализ) -2 кредит

5.Органикалық химияның теориялық негіздері -3 кредит

6.Органикалық молекулалардың функционалды  туындыларының химиясы-3 кредит

7.Физикалық химия-3 кредит

8.Коллоидты химия-3 кредит

9.Химиялық технология-3 кредит

10.Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы -2 кредит

6М060800-Экология

 

1.Химия-4 кредит

2.Қоршаған орта туралы ілім-3 кредит

3.Экология және тұрақты даму-2 кредит

4.Биохимия және экотоксикология -2 кредит

5.Геоэкология-3 кредит

6.Өнеркәсіптік экология-3 кредит

7.Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер биоәралуандығы-3 кредит

8.Биологиялық экология -3 кредит

9.Экологиялық нормалау және сараптау (экспертиза) -3 кредит

10.Қоршаған орта мониторингі-3 кредит

6М011300-Биология

1.Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы-3 кредит

2.Өсімдіктер систематикасы-3 кредит

3.Омыртқасыздар зоологиясы-3 кредит

4.Омыртқалылар зоологиясы-3 кредит

5. Цитология және гистология-3 кредит

6. Өсімдіктер физиологиясы-3 кредит

7. Эволюциялық ілім-3 кредит

8. Адам және жануарлар физиологиясы-3 кредит

9. Генетика-3 кредит

10. Биологияны оқыту әдістемесі-3 кредит

6М060100-Математика

1.Алгебра 1,2. - 3 кредит

2.Аналитикалық геометрия-3 кредит

3.Нақты анализ-3 кредит

4.Математикалық анализ 1. -3 кредит

5.Математикалық анализ 2.  -3 кредит

6.Ықтималдықтар теориясыжәне математикалық статистика-3 кредит

7.Комплексті анализ-3 кредит

8.Дифференциалдық теңдеулер-3 кредит

9.Математикалық физика теңдеулері-3 кредит

10.Функционалдық анализ-3 кредит

6D010900-Математика

1.Іргелі талдаудың мәселелері-3 кредит

2.Мектеп математикасы-3 кредит

3.Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика-3 кредит

4.Алгебраның іргелі мәселелері-3 кредит

5.Геометрияның іргелі мәселелері-3 кредит

6.Заманауи математика-3 кредит

7.Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі-3 кредит

8.Математика тарихы және методологиясы-3 кредит

9.Жай дифференциалдық теңдеулер-3 кредит

10.Дербес туындылы дифференциалдық  теңдеулер. -3 кредит

6М070500-   Математикалық және компьютерлік модельдеу

1.Дифференциалдық теңдеулер-3 кредит

2.Математикалық анализ 1.      -3 кредит

3.Математикалық анализ 2.      -3 кредит

4.Алгебра және геометрия-3 кредит

5.Химиялық-технологиялық        процестерді математикалық

 және компьютерлік модельдеу-3 кредит

6.Физикалық процестерді    математикалық және     компьютерлік модельдеу-3 кредит

7.Информатика-3 кредит

8.Сандық әдістер-3 кредит

9.Математикалық физика     теңдеулері-3 кредит

10.Функционалдық талдау-3 кредит

D070500-   Математикалық және компьютерлік модельдеу

1.Айырымдық сұлбаларының  теориясы-3 кредит

2.Математикалық пішіндеудің     қазіргі заманға сай әдістері-3 кредит

3.Химиялық процестерді     математикалық және компьютерлік     модельдеу-3 кредит

4.Сызықты емес шекара есептерді     сандық шешу-3 кредит

5.Стационарлы емес сызықты     емес физикалық процесстері

 математикалық және       компьютерлік модельдеу-3 кредит

6.Математикалық физиканың қосымша тараулары-3 кредит

7.Қисынсыз және кері  есептер теориясы-3 кредит

8.Жоғары өңдеу жүйесінде      гидродинамиканың инженерлік

есептерін сандық шешу-3 кредит

9.Сызықты емес шекара есептерді     сандық шешу-3 кредит

10.Атмосфера процестерін және       метеорология есептерін

математикалық және       компьютерлік модельдеу-3 кредит

 

 

 

 

Әлеуметтік ғылымдар  факультеті

 

Мамандық

Пререквизиттер атауы

6М050800 – Есеп және аудит

 

 

 

1. Бухгалтерлік  есеп  қағидалары - 3 кредит

2. Қаржылық  есеп - 3 кредит

3. Аудит - 3 кредит

4. Басқару есебі- 3 кредит

5. Экономикалық талдау- 3 кредит

6. Макроэкономика- 3 кредит

7. Микроэкономика- 3 кредит

8. Экономика теория негіздері- 3 кредит

9. Статистика- 3 кредит

10. Экономикадағы математика- 3 кредит

6М050600-Экономика

1.Кәсіпкерлік - 3 кредит

2.Өндірісті ұйымдастыру - 2 кредит

3.Экономикалық мәліметтерді талдау және болжау- 2 кредит

4.Табиғатты пайдалану экономикасы - 2 кредит

5.Халықаралық экономика- 2 кредит

6.Кәсіпорын экономикасы- 3 кредит

7.Өндірістік сфера экономикасы - 2 кредит

8.Агробизнестің экономикалық негіздері- 2 кредит

9.Шаруашылық ісін экономикалық талдау- 2 кредит

10.Өнеркәсіп экономикасы- 2 кредит

6D050600-Экономика

1.Микро-макроэкономикалық талдау- 2 кредит

2.Фирманың экономикалық қауіпсіздігі- 3 кредит

3. Инновациялық жобалардың бизнес жоспары - 2 кредит

4.Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру- 2 кредит

5.Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі- 3 кредит

6.Магистрлік диссертация жазу және дайындаудың әдістемелік негіздері- 2 кредит

7.Фирманың инвестициялық шешімдерінің тиімділігін талдау- 2 кредит

8.ҚР өнеркәсіп саясатының дамуы- 3 кредит

9.Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру және жоспарлау- 3 кредит

10.Жылжымайтын мүлік нарығындағы кәсіпкерлік әрекет- 3 кредит

6М030100-«Құқықтану»

1. Мемлекет және құқық теориясы- 3 кредит

2. ҚР Конституциялық құқығы- 3 кредит

3. Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері) -3 кредит

4. Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдері)-3 кредит

5. Қылмыстық іс жүргізу құқығы - 3 кредит

6. Азаматтық іс жүргізу құқығы- 3кредит

7. Еңбек құқығы -3 кредит

8. Жер құқығы -3 кредит

9. Халықаралық жеке құқық -3 кредит

10. Кәсіпкерлік құқық -3 кредит

6D030100- «Құқықтану»

1. Мемлекет және құқық философиясы - 2 кредит

2. Құқық теориясының проблемалары - 2 кредит

3. Жалпы құқық теориясының қазіргі таңдағы мәселелері -3 кредит

4. Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасының қолдану теориясы - 2 кредит

5. Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын тәжірибеде қолданудың өзекті мәселелері -3 кредит.

6. Қазақстан және шетелдің коституциялық заңнамалары - 2 кредит

7. Кәсіпкерлік құқығының теориялық мәселері - 2 кредит

8. Құқықшығармашылық механизімінің негіздері - 2 кредит

9. Инвестиция құқығының теориялық негіздері- 2 кредит

10. Отбасы құқығының теориялық мәселелері - 2 кредит

6М020100 – Философия

 

 

 

1. Ежелгі дүние философиясының тарихы - 2 кредит

2. Ортағасыр батыс философиясының тарихы -2 кредит

3. Ортағасыр классикалық ислам философиясы- 2 кредит

4. Түркі-ислам философиясының тарихы- 2 кредит

5. Қазақ философиясының тарихы- 2 кредит

6. Этика- 2 кредит

7. Болмыс философиясы - 2 кредит

8. Неміс классикалық философиясы - 2 кредит

9. Әлеуметтік философия- 2 кредит

10. Риторика- 2 кредит

6М050100 – Әлеуметтану

 

 

 

1. Отандық әлеуметтану тарихы- 2 кредит

2. Теориялық әлеуметтану тарихы- 2 кредит

3. Саяси әлеуметтану- 2 кредит

4. Әлеуметтік зерттеу әдіснамасы мен ұйымдастыру  - 2 кредит

5. Отбасы әлеуметтануы - 2 кредит

6. Құқық социологиясы- 2 кредит

7. Экономикалық әлеуметтану- 2 кредит

8. Мәдениет әлеуметтануы- 2 кредит

9. Дін әлеуметтануы- 2 кредит

10. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік - 2 кредит стратификация- 2 кредит

6М050200 – Саясаттану

 

 

 

1. Саяси этика- 2 кредит

2. Демография және саясат негіздері- 2 кредит

3. Қазіргі заманнның саяси жүйелері- 2 кредит

4. Саяси процесс және саяси қызмет - 2 кредит

5. Саяси элита және көшбасшылық - 2 кредит

6. Мемлекет және азаматтық қоғам - 2 кредит

7. Билік саяси феномен ретінде- 2 кредит

8. Саяси сана және саяси мәдениет- 2 кредит

9. Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар- 2 кредит

10. Саяси режимдер- 2 кредит

6М050700-Менеджмент

1.Менеджмент теориясы мен тәжірибесі-4 кредит

2.Бизнесті ұйымдастыру-2 кредит

3.Өндірістік менеджмент-3 кредит

4.Инновациялық менеджмент-3 кредит

5.Персоналды басқару-3 кредит

6.Басқарушылық шешімдерді жасау-3 кредит

7.Дағдарысқа қарсы менеджмент– 3 кредит

8.Лидерлік және мотивациялық менеджмент-2 кредит

9.Әлеуметтік сферадағы менеджмент -3 кредит

10.Халықаралық менеджмент – 2 кредит

6М051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару

1.Мемлекетті басқару теориясы -3 кредит

2.Мемлекет және бизнес-3 кредит

3.Муниципалдық менеджмент-3 кредит

4.Аймақтық экономика және басқару-3 кредит

5.Экономиканы мемлекеттік реттеу- 3 кредит

6.Әлеуметтік экономикалық жоспарлау – 3 кредит

7.Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру- 3 кредит

8.Мемлекеттік мүлікті басқару-2 кредит

9.Салааралық кешенді мемлекеттік басқару-2 кредит

10.Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару-2 кредит

6D050700-Менеджмент

1.Корпоративті басқару-2 кредит

2.Стратегиялық менеджмент- 2 кредит

3.Қазіргі басқару шешімдерін жасау технологиясы-3 кредит

4.Инновациялар және технологиялық өзгерістерді басқару – 2 кредит

5.Компанияның кадр саясаты-3 кредит

6.Энергия, жасыл экономика және басқару-3 кредит

7.Еңбек қызметін ынталандыру және мотивация-3 кредит

8.Электронды бизнесті басқару-2 кредит

9.Стратегия және бизнес саясат -2 кредит

10.Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру -2 кредит