ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

- Шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен 52 келісім-шарт жасасқан.
- Халықаралық университеттер ассосациясы мен Халықаралық университет президенттерінің ассосациясына мүше.
- ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан алыс және жақын шетелдерден шақырылатын білікті профессорларға 30 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді; 
- Университетіміздің "Мәулана" бағдарламасы бойынша Түркия университеттеріне 30 білімгер жіберілді және 7 оқытушы дәріс оқыды;
- ҚР Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілік арттыру орталығы арқылы университетіміздің 20 ОПҚ ұлттық орталықта, 10 оқытушы Европа (Германия, Англия) университеттерінде біліктіліктерін арттырып қайтты;
- «Мәулана»Халықаралық бағдарламасы аясында (Хажеттепе, Гази, Эржиес, Стамбул, т.б) университет студенттері бір семестр бойы түрік, ағылшын тілдерінде Түркияда білім алады. 
- «Өрлеу»біліктілікті арттыру бағдарламасы бойынша 30 профессор-оқытушылар Ұлыбритания, Европа және Түркия мемлекеттеріне барып, тағылымдамадан өтіп тұрады. 
- «Болашақ»бағдарламасы негізінде оқытушы-профессорлар мен студенттер Ресейдің, Ұлыбританияның және Швейцарияның жоғары оқу орындарында біліктіліктерін жетілдіре алады.
- Түркия, ҚХР, Мысыр, Кувейт мемлекеттерінің жоғары оқу орындарында студенттер білімдерін жалғастырып, магистранттар мен доктаранттар өз біліктіліктерін арттыруда.
- Польша және ҚХР жоғары оқу орындарында оқутшы-ғалымдар дәріс беруде. 
- Университет шетелдің жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары, білім беру қорларымен екі жақты және көпжақты байланыс орнату үшін халықаралық саясатын жүргізеді.
- Ұлыбритания, Түркия, Қытай, Мысыр, Ресей, Польша, Өзбекістан елдерінің ғылыми-зерттеу орталықтары, университеттерімен мамандар даярлау, ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және т.б. бағыттарда жұмыстар жүзеге асырылуда.
- Студенттерге Түркия, Өзбекстан, Мысыр елінің 50-ге жуық оқытушы-профессорлары дәріс береді.
- Трансеуропалық мобильді ТЕМПУС бағдарламасы аясында жарияланған конкурстық жобаларға университет ғалымдары қатысып келеді.
 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР
Ахмет Ясауи университетінің оқытушы-профессорлар құрамының өкілдері тәжірибе алмасу, ғылыми тағылымдамадан өту және кәсіби біліктілік арттыру бағдарламалары аясында мынадай шетелдік білім беру ұйымдары мен ғылыми орталықтарымен тығыз қарым-қатынаста:
•         Германияның Академиялық тәжірибе алмасу жөніндегі Қызметі (DAAD);
•         Германия ФедеративтікРеспубликасыныңҚазақстандағыЕлшілігі;
•         ҰлыбританияныңҚазақстандағыЕлшілігінеқарастыБілім беру жөніндегібританиялықкеңесі;
•         Білім беру жәнетілдердізерттеусаласындаынтымақтастықорнатужөніндегіамерикалықкеңес (ACCELS);
•         ЕуропаҚауіпсіздікжәнеЫнтымақтастықҰйымыныңАкадемиясы;
•         ТЕМПУСкеңсесі;
•         ЭРАСМУС МУНДУС кеңсесі;
•         «EducationNetwork» Қазақстан-Қырғызстанбілім беру мекемелерініңассоциациясы;
•         ОрталықЕуропауниверситеті (CEU, Венгрия);
•         Ашыққоғам институты (OSI, Венгрия);
•         АҚШ-тыңХалықаралық даму жөніндегіагенттігі (USAID);
•         БҰҰ Даму бағдарламасы.
 
СЫРТҚЫ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ
Білім алушылар мен ОПҚ қызметкерлері келесі университеттерінде білім алып және тағылымдамадан өте алады:
1. М.Ломоносов атындағы ММУ жанындағы Азия және Африка Мемлекеттік институты (Мәскеу / Ресей),
2. Бируни атындағы Ташкент МемлекеттікТехникалықуниверситеті (Ташкент / Өзбекстан),
3. Бердах атындағыҚарақалпақМемлекеттікуниверситеті (Нөкіс),
4. ӨзбекстанРеспубликасыҒылымАкадемиясының «Қазіргізаманғыақпараттықтехнологиялар» ғылыми-
    техникалықорталығы (Ташкент / Өзбекстан),
5. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениетіуниверситеті (Алматы),
6. ӨзбекстанМ.ҰлұғбекатындағыҰлттықуниверситеті (Ташкент / Өзбекстан),
7. ҚХР ШҰАР Мемлекеттік педагогика университеті (Үрімжі / Қытай),
8. Польша Республикасы Адам Мицкевич атындағы университет (Польша / Варшава),
9. Шандунь Педагогика университеті (Үрімжі / Қытай),
10. Оңтүстік-Орал Мемлекеттікуниверситеті (Челябинск / Ресей),
11. Одесса мемлекеттік медицина университеті (Одесса / Украина),
12. Днепропетровск Мемлекеттікмедициналықакадемиясы (Днепропетровск / Украина),
13. Ресей медицина ғылымакадемиясыныңғылыми-зерттеужәнесынақкомплексініңқанхирургиясы 
      (Мәскеу / Ресей),
14. Хажеттепе  университеті (Анкара / Түркия),
15. Гази университеті (Анкара / Түркия),
16. Ресеймемлекеттіктехникалықуниверситеті (Мәскеу / Ресей),
17. Мәскеуқалалықпедагогикалық математика және информатика университеті (Мәскеу / Ресей),
18. Байекемдеу, мединицалыққызметтеріжәнеменеджменті АҚ (Анкара / Түркия),
19. Муглауниверситеті (Мугла / Туркия),
20. АқденизУниверситеті (Анталия / Түркия),
21. ЭрджиесУниверситеті (Кайсери / Түркия),
22. Физика-техникалықинституті «Физика-солнце» ӨРҒА (Ташкент / Өзбекстан),
23. РесейғылымакадемиясыныңП.П.Ширшоватындағы «Мұхиттану институты» (Мәскеу / Ресей),
24. Европа студенттері мен кәсіпкерлерассоциациясы (Прага / Чехия),
25. Самарқанд экономика және сервис университеті (Өзбекстан),
26. Санкт-Петербург мемлекеттік экономика жәнеқаржыуниверситеті (Санкт-Петербург / Ресей),
27. Санкт-Петербург сервис және экономика университеті (Санкт-Петербург / Ресей),
28. Ататүрікуниверситеті (Ерзурум, Түркия),
29. БалкесирУниверситеті (Балыкесир / Түркия),
30. Ыстамбул 29 Майысуниверситеті (Ыстамбул / Түркия),
31. ЙылдырымБеязитуниверситеті (Анкара / Түркия),
32. Сакарияуниверситеті (Ыстамбұл / Түркия),
33. Ыстамбулуниверситеті (Ыстамбул / Түркия),
34. Республикалықжеделмедициналықкөмекғылымиорталығы (Ташкент / Өзбекстан).
 
ІШКІ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ
Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде білім алушылар келесі университеттерінде білім ала алады:
1. Батыс Қазақстан инженерлік-технология университеті (Орал),
2. Кардиохирургия орталығы (Тараз),
3. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Алматы),
4. М.Х.Дулати атындағыТараз мемлекеттік университеті (Тараз),
5. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттықуниверситеті (Алматы),
6. Х.Досмұхаммедов атындағы Атырау мемлекеттікуниверситеті (Атырау),
7. Қарағанды мемлекеттік медицинауниверситеті (Қарағанды),
8. Абай атындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеті (Алматы),  
9. «Ядролық физика орталығы» мемлекеттікмекемесі (Алматы),  
10. Халықаралық білім беру корпорациясы (Алматы),
11. ҚорқытАта атындағыҚызылордамемлекеттікуниверситеті (Қызылорда),
12. Қазақ Мемлекеттік ҚыздарПедагогикалыкУниверситеті (Алматы).