СЫРТТАЙ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

 

Қашықтықтан білім беру

Қашықтықтан білім алу үшін сізге керегі:

Арақашықтықтан білім беру технологияларыАхмет  Ясауи атындағыХалықаралық қазақ-түрік университетініңоқуүдерісіндесырттайоқубөліміндебілімалатын (екіншіжоғарғыбілімжәне орта арнаулыбіріншіжоғарғыбілім), соныменқатарғылымижәнетілдіктағылымдамабағдарламаларыбойыншашетелгешыққансттуденттергеарналыпқолданылады.

Арақашықтықтанбілім беру үдерісінқамтамассыздандырумақсатындаАхмет  Ясауи атындағыХҚТУ белсендітүрдезаманауикомпьютерліктехнологияларқолданысыменэлектрондыоқуматериалдарынсоныменқатарэлектрондыоқулықтар мен виртуалдызертханалықкешендерінөңдеудежаңазерттемелержүргізуде.  Білім беру дәрістерін, скринкасттарын, подкасттарын дайындау барысында білім беру аудио-видео материалдарды жазылым, өңдеу, трансляциялау үшін ең замана үй бағдарламалық қамтамассыздандырулар қолданылады.

Ара қашықтықтан білім беру үдерісі модульді, нысанды-бағдарланған, білім беруді қадағалайтын «Moodle» жүйесіне негізделген. Бұл жүйе Европа елдерінде ара қашықтықтан білім беру жүйесі кең таралған әрі танымал жүйе болып табылады. Бұл «Moodle»  тұғырнамасы penUniversity (UK), Microsoft (US), Google (US) и IstitutoSuperiorediSanità - ISS (Italy) сияқты мекемелерімен сүйемелдеуде және дамытылуда.  Ара қашықтықтан білім беру сайтының тұрақты интернет мекенжайы. http://do.iktu.kz

Ясауи университетінде арақашықтықтан білім беру үдерісінің қатысушылар арасында online байланысты ұйымдастыру үшін, лекциялармен студенттердің соңғы жұмыстарын қорғау барысында толығымен қатысып отыру әсерін қамтамассыздандыратын замана уй online видео конференцияларын жүргізетін Adobe Connect жүйесі қолданылады. Арақашықтықтан білім беру үдерісі кез-келген уақытта қолжетімді және студент пен оқытушының  орналасқан жерінен тәуелсіз.